تقویم
برگزاری کارگاه آموزشی وسخنرانی علمی

 برگزاری کارگاه آموزشی وسخنرانی علمی
کارگاه آموزشی با موضوع Turbulence Modeling