تقویم
معرفی آزمایشگاه

 اطلاعات آزمایشگاه مقاومت مصالح

نام آزمایشگاه

نام مسئول

نام کارشناس

فضای آموزشی (متر مربع)

محل

شماره تماس

آزمایشگاه مقاومت مصالح

 

فهیمه السادات احمدپناه

 40

ضلع غربی دانشکده مهندسی طبقه دوم31533368

ردیفنام دستگاهشرح دستگاه
۱پولاریسکوپ/ MT3100/ TERCO/ آلمان              بررسی و مشاهده تصویر توزیع تنش در اجسام پلاستیکی (پلاستیک مخصوص) در ناحیه ارتجاعی و نیز توزیع تنش در نقاطی که تمرکز تنش موجود است.
۲خیز تیرهای خمیده مدل SDB-30اندازه گیری خیزهای افقی و عمودی تیرهای خمیده (دایره- نیم دایره- ربع دایره) و تحقیق تئوری کاستیگلیانو
۳دستگاه Tensile Testing Machineبررسی رفتار تنش- کرنش فلزات و به دست آوردن مشخصات مکانیکی آنها
۴دستگاه تیرهای سادهآزمایش استاتیکی ساده برای شناخت نیروها، عکس العمل ها و خیز تیرها با جنس های مختلف و سطح مقطع های متفاوت
۵دستگاه سختی سنجیاستفاده از این دستگاه عدد سختی نمونه های مختلف به روش راکول اندازه گیری می شود.
.

 

 

-->