تقویم
مشخصات دستگاه ها

 

 مشخصات آزمایشگاه مکانیک سیالات

شماره تماس

محل

(فضای آموزشی  (متر مربع

نام کارشناس

نام مسئول

نام آزمایشگاه

31533346

دانشکده مهندسی مکانیک

50

مهندس علی پهلوانی

مهندس علی پهلوانی

آزمایشگاه مکانیک سیالات


زمینه های تحقیقاتی

زمینه تحقیقاتی

ردیف

هیدرولیک کانالهای روباز

1

آیرودینامیک تراکم ناپذیر

2

سیستمهای پمپ توربینی

3

 تجهیزات آزمایشگاهی

 
 شماره        نام دستگاه         (لینک دانلود عکس)  شرح دستگاه 

1

تونل باد

کالیبره کردن سرعت سنج توزیع فشاردراطراف وپشت استوانه-توزیع فشارروی بال هواپیما -اندازه گیری ضریب پسا-بررسی لایه مرزی

2

سنجش دبی

آشنایی با وسایل سنجش دبی درمجاری بسته

3

سرریز لبه تیز

آشنایی با وسایل سنجش دبی در کانال های روباز

4

افت اصطکاک

بررسی افت اصطکاک درلوله برحسب سرعت سیال دردوحالت جریان آرام وآشفته

5

توربین پلتون وفرانسیس

آشنایی با توربین ها ومحاسبات مربوط به توربینها ازجمله راندمان ،گشتاورونیروی ترمزی

6

فوران افقی بامقطع دایره ای بقطر3و6 میلیمتر

تعیین ضریب دبی،ضریب فشردگی ،ضریب سرعت ومحاسبه سطح مقطع فشرده دردوحالت هد ثابت و هد متغییر

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 


 آخرین مقالات مستخرج از آزمایشگاه

عنوان مقاله

ردیف

Moghimi P., Rafee, R. Numerical and Experimental Investigations on Aerodynamic Behavior of the Ahmed

Body Model with Different Diffuser Angles, Accepted For Publication In Journal of Applied Fluid Mechanics.

 

1

سعیدی آ، قوشچی، ا، رفعی ر. بررسی عددی و آزمایشگاهی جریان تدریجـاً متغیر و سریعاً متغیر برروی یک بستر شیب دار گوه ای شکل در کانال روباز، مجله مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز - پذیرفته شده جهت انتشار 

2

 


افراد

ایمیل دانشجو

نام دانشجوی مقطع دکتری

ایمیل دانشجو

نام دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد

 

 

sinaabazariyan@semnan.ac.ir

سینا اباذریان 

 

 

ameneh.saeedi329@yahoo.com

آمنه سعیدی

 

 

sinasimorgh1374@gmail.com

سینا علی محمدیان

 

 

pouria.moghimi23@gmail.com

پوریا مقیمی

 

 

 

 


عکس از مجموعه های آزمایشگاهی