تقویم
مکانیک سیالات

 

 مشخصات آزمایشگاه مکانیک سیالات

شماره تماس

محل

(فضای آموزشی  (متر مربع

نام کارشناس

نام مسئول

نام آزمایشگاه

31533346

دانشکده مهندسی مکانیک

50

مهندس علی پهلوانی

مهندس علی پهلوانی

آزمایشگاه مکانیک سیالات


زمینه های تحقیقاتی

زمینه تحقیقاتی

ردیف

هیدرولیک کانالهای روباز

1

آیرودینامیک تراکم ناپذیر

2

سیستمهای پمپ توربینی

3

 تجهیزات آزمایشگاهی

شرح دستگاه

نام دستگاه

ردیف

ضرایب لیفت و درگ اجسام و توزیع فشار جریان در جریانهای تراکم ناپذیر

تونل باد

1

محاسبه پارمترهای موثر بر عمکلرد توربین پلتون و فرانسیس

توربین پلتون و فرانسیس

2

بررسی عملکرد پمپ سانتریفوژ در حالت توربینی

دستگاه پمپ توربین

3

بررسی هیدرولیک کانالهای روباز و جریانهای با سطح آزاد

فلوم آزمایشگاهی

4

بررسی ضرایب تخلیه در جریانهای داخل ونتوری، اوریفیس و جریان بر روی سرریز

دبی سنجی در لوله ها و کانالها

5

 


 آخرین مقالات مستخرج از آزمایشگاه

عنوان مقاله

ردیف

Moghimi P., Rafee, R. Numerical and Experimental Investigations on Aerodynamic Behavior of the Ahmed

Body Model with Different Diffuser Angles, Accepted For Publication In Journal of Applied Fluid Mechanics.

 

1

سعیدی آ، قوشچی، ا، رفعی ر. بررسی عددی و آزمایشگاهی جریان تدریجـاً متغیر و سریعاً متغیر برروی یک بستر شیب دار گوه ای شکل در کانال روباز، مجله مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز - پذیرفته شده جهت انتشار 

2

 


افراد

ایمیل دانشجو

نام دانشجوی مقطع دکتری

ایمیل دانشجو

نام دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد

 

 

sinaabazariyan@semnan.ac.ir

سینا اباذریان 

 

 

ameneh.saeedi329@yahoo.com

آمنه سعیدی

 

 

sinasimorgh1374@gmail.com

سینا علی محمدیان

 

 

pouria.moghimi23@gmail.com

پوریا مقیمی

 

 

 

 


عکس از مجموعه های آزمایشگاهی