تقویم
اخبار > سومین دوره مسابقات ملی مکانیک سیالات


نسخه چاپي      ارسال به دوست    

   سومین دوره مسابقات ملی مکانیک سیالات

 
    

معرفی

مسابقات علم مکانیک سیالات یکی از شاخه‌های مهم علوم و کاربردی امروزه‌ی جهان است که فعالیت‌های تحقیقاتی گسترده‌ای به صورت عملی و تئوری بر روی آن صورت می‌پذیرد. این علم در بیشتر رشته‌های مهندسی به‌ویژه مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی کشاورزی، مهندسی معدن و مهندسی مواد کاربرد دارد و طیف وسیعی از دانشجویان و اساتید را در‌گیر می‌كند. آموزش مهندسي در سالهای اخیر تغييرات بنیادی کرده است و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﻲ را ﻳﺎد میﮔﻴﺮﻧﺪ. روﺷﻬﺎي آﻣﻮزش و ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ . ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻛﻼس، در ﻛﻨﺎر ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ، ﺑﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺳﺒﻚ آﻣﻮزش اﺳﺘﺎد ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. در روش ﺳﻨﺘﻲ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﻛﻼس ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ اﺳﺘﺎد و ﻧﮕﺎه ﻛﺮدن و ﮔﻮش دادن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ ﮔﺬرد. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻲ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، در روﺷﻬﺎي داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﻮر ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ از آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، در اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد داﻧﺸﺠﻮ واﮔﺬار ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﻋﺒﺎرتند از: ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻌﺎل، ﻛﻪ در آن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ درﮔﻴﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﻲ آﻣﻮزﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲدﻫﻨﺪ، ﺧﻮد ﺳﺆاﻻﺗﻲ را ﻃﺮح ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، وارد ﺑﺤﺚ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮو ﻫﻲ، ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮدي اﻳﺸﺎن اﻗﻨﺎع ﺷﻮد، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻳﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. روﺷﻬﺎي داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻮر ﺑﺮﺗﺮي ﺑﺎرزي دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮاردي ﭼﻮن ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ و ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ، درك ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﻮاد درﺳﻲ، ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻔﻜﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻣﺸﻜﻞ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ. شناخت دقيق مسئله و مراحل طراحي و داشتن قابليت هاي لازم براي حل، يكي از اهداف آموزش نوين مهندسي مي باشد. فارغ التحصيلان رشته مهندسي در صورتي كه داراي چنين قابليت هايي باشند قادر به انجام يك تحول اساسي از ديدگاه هاي اقتصادي، كارآفريني و رفع معضلات جامعه در سطح كشور خواهند بود. در اين راستا انجام مسابقات علمي بين دانشجويان مي تواند ايجاد كننده انگيزه كافي براي تحقق چنين رويكردي باشد.

به عنوان اهداف اصلي این مسابقات به موارد زير ميتوان اشاره كرد:

• آموزش طراحي و مهارت حل مسائل بصورت عملي که قبلا تئوری آن را دانشجویان فراگرفته اند.

• تقويت روحيه خلاقيت، نوآوري و فناوري در بین دانشجویان

• ايجاد ارتباط بيشتر ميان مفاهيم تئوري و كاركردهاي تجربي

• ارتباط علمي بين دانشگاهی محورهای مسابقات محورهای مسابقات به صورت زیر می باشتد:

1) آزمایشگاه مجازی (Virtual Lab): این بخش شامل برنامه‌نویسی و شبیه سازی فرآیند یک پدیده‌ی سیالاتی است که از بین موضوعات که در بخش مربوطه اعلام می شود انتخاب می گردد. تیم‌های شركت‌كننده باید باتوجه به موضوعات اعلام شده در سایت مسابقات نسبت به تهیه برنامه کامپیوتری آزمایش اقدام و قبل از اتمام مهلت مقرر، فایل‌های مربوطه را به دبیرخانه مسابقات ارسال كنند. پس از اعلام نتایج اولیه، تیم‌ها باید در صبح روز اول مسابقات نسبت به تغییرات اعلام شده توسط مسولین مسابقات در برنامه اقدام و نسخه‌ی نهایی را تا عصر همان روز تحویل دهند. در این بخش هر تیم شركت‌كننده می‌تواند حداقل از ۲نفر و حداكثر از 3 نفر تشكیل گردد. در این بخش تیم‌ها باید یك نفر از اعضای هیات علمی را به عنوان مشاور علمی معرفی كنند.

2) نماهنگ (Video Clip): در این بخش هر تیم یک یا حداکثر سه نماهنگ (كلیپ) در رابطه با پدیده های مكانیك سیالات تهیه می کند.

3) پروژه‌ی عملی: شرکت‌کنندگان در این قسمت پس از ساخت یک یا دو دستگاهی که مشخصات آن در بخش مربوط به پروژه های عملی اعلام شده است با حضور در مکان مسابقات نسبت به معرفی طرح ساخت و عملکرد دستگاه اقدام می نمایند. در این بخش هر تیم شركت‌كننده می‌تواند حداقل از ۲ نفر و حداكثر از 4 نفر (بجز مشاور علمی) تشكیل گردد. در این بخش تیم‌ها باید یك نفر از اعضای هیات علمی را به عنوان مشاور علمی معرفی كنند.

دبیرخانه مسابقات آدرس دبیرخانه کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی

تلفکس: 03432118298 تلفن همراه : 09179366553

info@3sfmc.uk.ac.ir

3sfmcuk@gmail.com


      

دانلود فايل : 3.jpg ( 1250KB )

 

گروه خبری :اخبار دانشکده, اخبار تصویری, اخبار پژوهشی    1396/11/04 ساعت :١٤:٣٣     تعداد نمایش:619    کد خبر:١٢٧١٣