تقویم
اخبار > آزمایشگاه کاویتاسیون


نسخه چاپي      ارسال به دوست    

   آزمایشگاه کاویتاسیون

 
    

سیر تکامل تکنولوژی همواره مستلزم پیشرفت علوم و توسعه ی مرزهای دانش بشری بوده است. در عین حال، رشد و توسعه ی علم و تکنولوژی نیز، لازم و ملزوم یکدیگر و مستلزم یک جریان طبیعی است. گشایش ابواب و گسترش دامنه ی علوم، اگر چه از آرمان های هر یک از اعضا هیات علمی است، ولیکن بدون کوشش برای توسعه ی تکنولوژی، به مفهوم علم فقط برای علم  است. در عین حال، به کار گیری و یا به عاریت گرفتن تکنولوژی، بدون اتکا به مبانی علمی و تحقیقاتی خود، اگر چه می تواند مبین تحول و نوآوری باشد، ولیکن به مثابه یک ساختمان بدون پی خواهد بود. دکتر جعفری گاو زن با عنایت به این موضوع در حال راه اندازی آزمایشگاهی است تا با انجام کار تجربی بر اساس مبانی تئوری، مبحث کاویتاسیون را توسعه داده و موجبات کار تحقیقاتی در این زمینه را برای دانشجویان فراهم سازند.   کاویتاسیون یکی از پدیده هایی است که کاربردهای آن در زمینه های پزشکی و نظامی بسیار زیاد است

برای ایشان تندرستی و موفقیت آرزومندیم