تقویم
جانمایی

1. طبقه اول 

2. طبقه همکف 

3. کلاسها

 1. کلاس 16
 2. کلاس 17
 3. سمعی بصری 1
 4. سمعی بصری 2
 5. سمعی بصری 3
 6. سمعی بصری 4
 7. سمعی بصری 5
 8. سمعی بصری 6

4. کارگاه ها:

 1. کارگاه جوشکاری و ورقکاری
 2. کارگاه اتومکانیک
 3. کارگاه ماشین ابزار

5. آزمایشگاه های تحقیقتی:

 1. آنالیز مودال
 2. مکانیک ضربه
 3. کاویتاسیون
 4. انتقال حرارت پیشرفته
 5. رباتیک
 6. تونل باد عمودی
 7. محیطهای متخلخل
 8. آزمایشگاه تست موتور
6.آزمایشگاهها:
 1. آزمایشگاه ترمودینامیک
 2. آزمایشگاه پنوماتیک و هیدرولیک
 3. آزمایشگاه کنترل ماشین های عددی
 4. آزمایشگاه مکانیک سیالات
 5. آزمایشگاه مقاومت مصالح
 6. آزمایشگاه انتقال حرارت
 7. آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات
 8. آزمایشگاه مبانی برق
 9. آزمایشگاه اندازه گیری و کالیبراسیون