محوطه غربی سالن خوارزمی

ورودی غربی دانشکده

ضلع شمالی دانشکده مهندسی

محوطه دانشکده مهندسی مکانیک

محوطه دانشکده مهندسی مکانیک

محوطه مرکزی دانشکده

آخرین اخبار دانشکده مکانیک

بازدید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان و جمعی از اساتید دانشکده مهندسی مکانیک از شرکت صنایع لاستیکی پارمیدا

جمعی از اساتید دانشکده مهندسی مکانیک، از شرکت صنایع لاستیکی پارمیدا بازدید به عمل آوردند.

آرشیو