محوطه غربی سالن خوارزمی

ورودی غربی دانشکده

ضلع شمالی دانشکده مهندسی

محوطه دانشکده مهندسی مکانیک

محوطه دانشکده مهندسی مکانیک

محوطه مرکزی دانشکده

آخرین اخبار دانشکده مهندسی مکانیک