مشخصات آزمایشگاه

نام آزمایشگاه/کارگاه: تحقیقاتی رفتار مواد پیشرفته                                            دانشکده: مهندسی مکانیک

تلفن آزمایشگاه: 09102107280                                                                    نمابر آزمایشگاه: -


اطلاعات پرسنلی کارشناسان و کارمندان آزمایشگاه

1- محمد آزادی                                  سابقه کار آموزشی: 4 سال                                  تلفن تماس: 09102107280

2- مرتضی کیانی فر                           سابقه کار آموزشی: 2 سال                                 تلفن تماس: 09021135689


اسامی تکنسین ها و جمعدار اموال

1- سعید رضانژاد                               سابقه کار: 3 سال                                              تلفن تماس: 09124794148

2- سید علی اشرف طالش                 سابقه کار: 1 سال                                                تلفن تماس: 09120185143

3- فاطمه احدی                                سابقه کار: 2 سال                                               تلفن تماس: 09127928751


دسترسی به آزمایشگاه

آدرس پستی آزمایشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان

آدرس سایت آزمایشگاه: 

آدرس مسئول مستقیم آزمایشگاه/کارگاه: دکتر محمد آزادی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان


معرفی آزمایشگاه (لینک دانلود)

لیست دوره های آموزشی  (لینک دانلود)

قابلیت دستگاه ها و خدمات قابل ارائه  (لینک دانلود)

 


 

آزمایشگاه تحقیقاتی رفتار مواد پیشرفته