اطلاعیه

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص آیین نامه جامع اعطای راتبه (بورس) تحصیلی به دانشجویان ایرانی

به پیوست تصویب نامه شماره 55965 هیئت وزیران در خصوص آیین نامه جامع اعطای راتبه تحصیلی به دانشجویان ایرانی را مشاهده فرمایید.

کلمات کلیدی
کیانا کاشفی
تهیه کننده:

کیانا کاشفی