اطلاعیه

فراخوان طرح راد

به پیوست فراخوان طرح راد برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ ارسال می شود.

 لینک فراخوان طرح راد:

https://edu.semnan.ac.ir/ZkS9

 

کلمات کلیدی
کیانا کاشفی
تهیه کننده:

کیانا کاشفی

فایل ها