فایل زمانبندی دانشجویان تبدیل انرژی. (دانلود)

فایل زمان بندی دانشجویان ساخت و تولید. (دانلود)

فایل زمانبندی دانشجویان طراحی کاربردی. (دانلود)

  • دانشجو موظف است فرم word  “گزارش پیشرفت فعالیتهای علمی دانشجوی دکتری ” (فرم پیوست) را با تایید اساتید راهنما تکمیل و در زمان جلسه، ارایه نماید و کمیته داوران نیز درصد پیشرفت مشارالیه را اعلام می نمایند 
  • دانشجویان بایستی گزارش پیشرفت خود را حداکثر تا تاریخ 5 تیر ماه 1400 ، برای اساتید راهنما و کمیته داوران ایمیل نموده و ایشان را ازین امر مطلع نمایند.
  • (در صورت  عدم ارایه گزارش پیشرفت ، درصد پیشرفت صفر برای دانشجو  لحاظ می گردد.)
  • ارایه گزارش پیشرفت رساله دکتری ، باید بصورت فایل پاورپوینت شامل 15 الی 20 اسلاید صورت پذیرد. (برنامه زمان بندی الزاما بایستی در انتهای پاورپوینت درج گردد.)