قبل از پر کردن فرم اینترنتی، فایل برگه خوداظهاری اطلاعات طرح بزرگمهر را پر کرده و در این فرم بارگذاری نمایید. (اجباری)
لینک دانلود
بارگذاری سایر دستاوردهای مرتبط با مستند علمی(غیر اجباری):