1.     مراجعه به آموزش دانشکده جهت ابطال کارت دانشجویی(حضور دانشجو الزامی است).

2.     یک هفته بعد از ابطال کارت، با مراجعه به سامانه گلستان، اطلاعات جامع دانشجو، یادداشت از تاریخ مراجعه بعدی به آموزش کل آگاه گردید.

3.     جهت پیگیری و اطلاع رسانی از مراحل تسویه حساب واحدهای مختلف به گزارش 522 سامانه گلستان مراجعه نمایید.

4.     در زمان مراجعه جهت اخذ مدرک دانش‌آموختگی، ارائه کارت باطل شده و تحویل کپی آن به امور دانش‌آموختگان الزامی می‌باشد.