مشخصات دانشجو
اطلاعات پایان نامه (این اطلاعات باید منطبق با پورتال گلستان درج شود)
فایل پایان نامه و مستندات مربوطه