ردیف

عنوان

لینک دانلود و توضیحات

1

فرم تصویب موضوع پایان نامه ارشد

(دانلود)

2

فرم موضوع سمینار ارشد

(دانلود)

3

فرم آمادگی و درخواست مجوز دفاع از پایان نامه

به قسمت پیشخوان خدمت گلستان مراجعه شود

4

فرم درخواست افزایش سنوات ترم پنجم جهت دفاع از پایان نامه

(دانلود)

5

فرم درخواست افزایش سنوات ترم ششم جهت دفاع از پایان نامه

(دانلود)

6

فرم های ارائه و ارزیابی سمینار

(دانلود)

7

فرم هماهنگی تعیین زمان جلسه دفاع

(دانلود)

8

فرم درخواست آموزشی

(دانلود)

9

فرم درخواست همکاری استاد مشاور و راهنمای دوم.

(دانلود)

10

فرم انتخاب استاد راهنما

(دانلود)

11

فرم تحویل پایان نامه

به قسمت پیشخوان خدمت گلستان مراجعه شود

12

فرم معرفی نامه جهت انجام تحقیقات آزمایشگاهی-کارگاهی پروژه/پایان نامه/رساله

(دانلود)

13

 نحوه نگارش پایان نامه ارشد (فرمت پایان نامه نویسی)

(دانلود)

14

فرم درخواست خوابگاه

(دانلود)

15

فرم درخواست معرفی نامه برای سازمان ها یا شرکت ها جهت جمع آوری آمار و اطلاعات 

(دانلود)