ردیف

عنوان

لینک دانلود و توضیحات

1

فرم تصویب موضوع پایان نامه ارشد

(دانلود)

2

فرم موضوع سمینار ارشد

(دانلود)

3

فرم آمادگی و درخواست مجوز دفاع از پایان نامه

به قسمت پیشخوان خدمت گلستان مراجعه شود

4

فرم درخواست افزایش سنوات ترم پنجم جهت دفاع از پایان نامه

(دانلود)

5

فرم درخواست افزایش سنوات ترم ششم جهت دفاع از پایان نامه

(دانلود)

6

فرم های ارائه و ارزیابی سمینار

(دانلود)

7

فرم هماهنگی تعیین زمان جلسه دفاع

(دانلود)

8

فرم درخواست آموزشی

(دانلود)

9

فرم درخواست همکاری استاد مشاور و راهنمای دوم.

(دانلود)

10

فرم انتخاب استاد راهنما

(دانلود)

11

فرم تحویل پایان نامه

به قسمت پیشخوان خدمت گلستان مراجعه شود

12

فرم معرفی نامه جهت انجام تحقیقات آزمایشگاهی-کارگاهی پروژه/پایان نامه/رساله

(دانلود)

13

 نحوه نگارش پایان نامه ارشد (فرمت پایان نامه نویسی)

(دانلود)

14

فرم درخواست خوابگاه

(دانلود)