آزمایشگاه انتقال حرارت

 اساتیدآزمایشگاه: آقایان دکتر فرهادطالبی و مهران رجبی زرگرآبادی

کارشناس: مهندس پهلوانی

 در این آزمایشگاه مکانیزم های انتقال حرارت و اثر پارامترهای مربوط به تجهیزات مختلف انتقال حرارت اندازه گیری و بررسی می شود.

  آزمایشاتی که در این آزمایشگاه انجام می شوند عبارتند از:

 ·         آزمایش انتقال حرارت هدایت

در این آزمایش مشاهده قانون اصلی هدایت یعنی رابطه نرخ انتقال حرارت با گرادیان دما و مساحت سطح تبادل حرارت، همچنین بررسی تاثیر سطح تماس و مواد عایق با انجام آزمون های یک بعدی دائم و غیر دائم فراهم شده است.

 

·         آزمایش انتقال حرارت جابجایی آزاد و اجباری

در این آزمایش مقایسه جابجایی آزاد و اجباری و بررسی اثر پره ها از طریق مشاهده تغییرات دما و نرخ انتقال گرما انجام می شود.

 

·         آزمایش انتقال حرارت جابجایی اجباری داخل لوله

هدف از انجام این آزمایش ارزیابی تجربی اصل تشابه رینولدز (St=f/2) برای هوا و همچنین مقایسه مقادیر تجربی f, St,Nu با مقادیری که از روابط تجربی بدست می آید.

 

·         آزمایش انتقال حرارت تشعشع

در این آزمایش به کمک تشعشع حرارتی و با استفاده از موانع و دستگاه های اندازه گیری مختلف قوانین اساسی تشعشع حرارتی تحقیق می شود.

 

·         آزمایش اندازه گیری دما

این دستگاه برای آموزش وسایل مختلف اندازه­گیری دما بکار می­رود و برای دانشجو شرایطی را فراهم می­کند که همراه مشاهده انواع وسایل اندازه­گیری دما بر دقت و کالیبراسیون آنها در شرایط مختلف اندازه­گیری و با هم مقایسه نماید.

·         آزمایش مبدل حرارتی دو لوله ای

مبدل های حرارتی از مهمترین اجزا تاسیسات مکانیکی هستند. هدف از این آزمایش بررسی اصول کارکرد یک مبدل دولوله ای و مقایسه راندمان مبدل جریان موازی و مخالف می باشد.