پیام معاونت پژوهش دانشکده

دکتر محمد آزادی

با توجه به نام گذاری سال 1399 با عنوان جهش تولید، توسط مقام معظم رهبری، باید دست به اقدامات عملی و علمی زد تا بتوان الگوی اقتصاد مقاومتی را در کشور پیاده سازی نمود. بر این اساس، یکی از مباحث مهم در کشور، می تواند حوزه پژوهش و فناوری باشد تا به نوبه خود، در این راه قدم برداشت. لذا بر این اساس، چشم انداز، اهداف، استراتژی و برنامه پیشنهادی برای حوزه پژوهش و فناوری در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان تدوین گردیده است. بنابراین، تحقق ارتباط صنعت و دانشگاه، افزایش همکاری های بین المللی، ارتقای سطح پژوهشی دانشکده و بحث درآمدزایی، از برنامه های حوزه پژوهش و فناوری است. ضمنا در شرایط فعلی کشور (شیوع ویروس کرونا)، برنامه های مجازی تحت عنوان رادیو پژوهش، مدنظر قرار گرفته است که شامل اجرای سخنرانی های علمی، مصاحبه با افراد، بازدید، پخش فیلم و دوره های آموزشی، در فضای مجازی می باشد. این برنامه ها از طریق لینک مجازی دانشکده، قابل دسترسی است.


vc7.semnan.ac.ir/mechanic

:: ارتباط

  • رایانامه: ,m_azadi@semnan.ac.ir
  • شماره داخلی: 2342
  • شماره موبایل:09102107280

شرح وظایف:


- اجرای آئین نامه ها و مقررات پژوهشی مصوب

 - برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای پژوهشی و شورای انتشارات دانشگاه

 - نظارت بر اجرای برنامه های پژوهشی گروهها و کوشش جهت رفع مشکلات آنها

 - تهیه و تنظیم سیاستهای پژوهشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

 - نظارت بر کلیه فعالیتهای تحقیقاتی اساتید و دانشجویان دانشکده

 - ارزشیابی عملکرد پژوهشی سالیانه اعضای هیات علمی دانشکده

 - ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران واحدهای تابعه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های پژوهشی

 - ترغیب و تشویق اساتید دانشکده جهت تألیف، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی جهت جذب بودجه تحقیقاتی مصوب

 - ایجاد هماهنگی و ارتباط با صنایع و خدمات ذیربط جهت جذب پروژه های تحقیقاتی آنها و فراهم نمودن مقدمات عقد قراردادهای تحقیقاتی و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه

 - نظارت بر حسن اجرای قراردادها و طرحهای تحقیقاتی مصوب دانشکده

 - نظارت بر حسن اجرای سمینارها و گردهمائیهای علمی

 - نظارت بر حسن اداره کتابخانه دانشکده و تلاش برای ارتقاء کمیت و کیفیت منابع علمی موجود

 -بررسی درخواستهای اساتید دانشکده جهت استفاده از بورسها و فرصتهای مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت تنظیم معیارها و الویتها و اعلام مراتب به رئیس دانشکده

 - نظارت بر حسن اجرای مقررات اداری و مالی و سایر دستورالعمل های امور پشتیبانی در دانشکده

 -بررسی و برآورد بودجه مورد نیاز دانشکده با همکاری مدیران ذیربط دانشکده بر اساس دستورالعمل های دفتر برنامه و بودجه دانشگاه

 - بررسی و برآورد کلیه منابع مورد نیاز دانشکده اعم از نیازهای استخدامی، تجهیزاتی

 - ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای آموزشی و اداری دانشکده

 - نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان غیر آموزشی دانشکده

 - بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات کارکنان اداری و آموزشی دانشکده و کوشش در جهت حل مشکلات آنان

 - نظارت بر تنظیم و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی دانشکده

 - نظارت بر حسن اجرای اعتبارات ابلاغی دانشکده و نحوه هزینه کردن آن مطابق مقررات

 - نظارت بر نحوه وصول و هزینه کردن درآمدهای اختصاصی دانشکده مطابق مقررات

 - نظارت بر تهیه و تنظیم گزارش عملکرد مالی و اموالی دانشکده در پایان سال مالی

 - تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیبانی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

 - بررسی مسائل دانشجوئی دانشجویان دانشکده و نظارت بر اجرای برنامه های دانشجوئی مطابق مقررات مربوط

 - اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویان سازمان مرکزی دانشگاه در دانشکده

 - ایجاد هماهنگی با مدیران حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه بمنظور برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای فوق برنامه در دانشکده