مشخصات آزمایشگاه ارتعاشات

شماره تماس

محل

(فضای آموزشی  (متر مربع

نام کارشناس

نام مسئول

نام آزمایشگاه

31533344

دانشکده مهندسی مکانیک

35

دکتر مداح

دکتر آشوری

آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات


زمینه های تحقیقاتی

زمینه تحقیقاتی

ردیف

بالانسینگ

1

بدست آوردن میرایی ویسکوز و جریان گردابی و بررسی رفتار ویسکو الاستیک میراگرها

2

بدست آوردن سختی و فرکانس طبیعی

3

 


تجهیزات آزمایشگاهی

شرح دستگاه

نام دستگاه

ردیف

 دستگاه بالانسینگ تک صفحه و چند صفحه ایی با استروبسکوپ و مجموعه اندازه گیری ارتعاشات 

بالانسینگ

1

محاسبه راندمان و ممان اینرسی چرخدنده ها

چرخدنده

2

بررسی عملکرد گاورنرهای پروتل، هارتنل و پروتر

گاورنر

3

بررسی دینامیک ژیروسکوپ 

ژیروسکوپ

4

بررسی دینامیک بادامک

بادامک

5

بدست آوردن پاسخ زمانی و پاسخ فرکانسی سیستم یک درجه آزادی برای ارتعاشات اجباری و آزاد و بررسی میرایی در آن آزاد و اجباری 6
بدست آوردن فرکانس طبیعی و سختی فنر و بررسی ارتعاشات تیر جرم و فنر 7
بررسی  فرکانس طبیعی محور دوار در طولها و قطرها و جرمهای مختلف خمش محور 8
مشاهده نیروی کریولیس و بدست آوردن نیروی آن شتاب کریولیس 9
بدست آوردن فرکانس طبیعی و خیز تیر و بررسی ارتعاشاتیر در فرکانسهای زیر 10 هرتز ارتعاشات تیر 10