بازدید

بازدید دانش آموزان مدرسه پوشینه بافت از دانشکده مهندسی مکانیک برگزار شد

جمعی از دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه از دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان بازدید نمودند و با امکانات و تجهیزات و پتانسیل ها و قابلیت های علمی و پژوهشی دانشکده آشنا شدند.

به نقل از روابط عمومی دانشکده مهندسی مکانیک: روز دوشنبه 14بهمن ماه 1402 ، جمعی از دانش آموزان از دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان بازدید نمودند . در این برنامه، دانش آموزان از کارگاه جوشکاری و ماشین ابزار بازدید نمودند و در هر قسمت توضیحات ابتدایی توسط اساتید و کارشناسان داده شد.

ریاست دانشکده مهندسی گفت: دانشکده مهندسی مکانیک سمنان با امکانات قوی زیرساختی و آموزش های عملی و اجرای طرح های مختلف سعی دارد دانشجویانی توانمند و با مهارت را تربیت نماید که کمترین دغدغه را برای آینده شغلی خود در صنعت داشته باشند .

دکتر محمد صادق ولی پور بیان کرد:  بازدید دانش آموزان مدرسه پوشینه بافت از دانشکده ها باعث شناخت هر چه بیشتر از امکانات و تجهیزات دانشکده ها می شود و این اقدام ، برای آنان مفید و ارزشمند بود چرا که بسیاری از قابلیت ها و پتانسیل های دانشکده مهندسی مکانیک  برای آنان تازگی داشته و در آشنایی آنان با رشته های مهندسی مکانیک موثر بوده است و در انتخاب رشته دانشگاهی آنان در سال های پیش رو بسیار مهم می باشد.  

کلمات کلیدی
کیانا کاشفی
تهیه کننده:

کیانا کاشفی

تصاویر

بازدید دانش آموزان مدرسه پوشینه بافت - بازدید دانش آموزان مدرسه پوشینه بافت - بازدید دانش آموزان مدرسه پوشینه بافت -