افتخارات دانشکده

درخشش دانشجویان برتر کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان

نفرات برتر وروذی های 1399 و 1400 و 1401 را مشاهده نمایید

کلمات کلیدی
کیانا کاشفی
تهیه کننده:

کیانا کاشفی

تصاویر

 -  -  -