اطلاعیه

نکته های مهم درخصوص امتحانات پایان نیمسال 4021 و برنامه ریزی آموزشی نیمسال 4022

یرو پانزدهمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه و با عنایت به اهمیت زمان‌بندی امتحانات پایان نیمسال 4021 و برنامه‌ریزی آموزشی نیمسال 4022 تاکید می‌گردد:

1- با توجه به زمان انتخاب واحد نیمسال 4022 (شروع انتخاب واحد 1402/11/08) و آماده‌سازی سامانه گلستان و ایجاد سر ترم 4022 برای کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل که مجوز ادامه تحصیل دارند، در صورت وجود غیبت امتحانی دانشجویان درخصوص امتحانات روز 1402/11/07، تمامی دانشکده‌ها موظف به ثبت غیبت امتحانی تا پایان همان روز می‌باشند.

2- در خصوص نحوه بررسی غیبت امتحان پایانی مقرر گردید موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.  

  • دانشجوی بیمار موظف است تا ساعت امتحان درس مورد نظر به مرکز بهداشت دانشگاه مراجعه نماید.
  • دانشجو می بایست گواهی صادر شده توسط پزشک معتمد دانشگاه را در پیشخوان خدمت سامانه گلستان (درخواست غیبت امتحانی) در تاریخ مقرر (حداکثر 48 ساعت پس از آخرین امتحان) بارگذاری نماید.
  • در صورت بستری دانشجو در بیمارستان، مدارک بیمارستان در پیشخوان خدمت سامانه گلستان به صورت کامل و در تاریخ مقرر (حداکثر 48 ساعت پس از آخرین امتحان) بارگذاری شود. 

​     به پیوست اطلاعیه نحوه بررسی غیبت امتحان پایانی (ویژه دانشکده) ضمیمه شده است. 

3-  با توجه به تغییر در تعطیلات تقویم قمری به اصلاحیه تقویم آموزشی نیمسال 4022 توجه شود (به پیوست اصلاحیه تقویم 4022 ضمیمه گردید.).

کلمات کلیدی
کیانا کاشفی
تهیه کننده:

کیانا کاشفی