انتصاب

پیام تبریک انتصاب رییس اداره دانشکده مهندسی مکانیک

نظر به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه و در اجرای مصوبه هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه مورخ 1402/10/20،  جناب آقای احسان صائمی بعنوان «رئیس اداره امور آموزشی ، دانشجویی و خدمات عمومی»، دانشکده مهندسی مکانیک پست سازمانی شماره 459 منصوب شدند.

امید است در پرتو الطاف الهی ودر انجام وظایف محوله موفق باشید و از درگاه ایزد منان توفیقات ایشان را در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان مسالت داریم.

کلمات کلیدی
کیانا کاشفی
تهیه کننده:

کیانا کاشفی

تصاویر

 -