آزمایشگاه ترمودینامیک

اساتید: دکتر مجتبی بیگلری

کارشناس: مهندس صولت

آزمایشات صورت پذیرفته شده در این آزمایشگاه :

1.      دیگ مارست ( تحقیق تجربی معادله کلازیوس کلاپیرون)

2.      سیکل تبرید تراکمی ( بررسی پارامترای سیک تبرید تراکمی )

3.      توربین گاز ( محاسبه و بررسی پارامترهای توربین گاز سیکل ایده آل برایتون  )

4.      موتوربنزینی تک سیلندر (محاسبه و بررسی پارمترهای موتوربنزینیسیکل ایده آل اتو )

5.       بررسی عملکرد پارامترهای کمپرسور دو طبقه