تقویم
مطالب آموزشی و دستور کار

آموزش کار با وسایل اندازه گیری

 

آموزش کار با زاویه سنج اونیورسال (لینک دانلود)

آموزش کار با کولیس (لینک دانلود)

آموزش کار با میکرومتر (لینک دانلود)

آموزش تبدیل میلیمتر به اینچ (لینک دانلود)

آموزش کار با ساعت اندیکاتور (لینک دانلود)

آموزش کار با خط کش (لینک دانلود)

آموزش مجازی

 

معرفی کارگاه و مشخصات دستگاه ها (لینک دانلود)

بستن ابزار  (لینک دانلود)


مراحل تولید قطعه سه پله  (لینک دانلود)


فرآیندهای اجرایی توسط دستگاه تراش برای تولید قطعه سه پله  (لینک دانلود)


مخروط تراشی  (لینک دانلود)

سوراخ زنی (لینک دانلود)

آج زنی (لینک دانلود)

حدیده و قلاویز (لینک دانلود)

فیلمهای آموزشی (لینک دانلود) (لینک دانلود فهرست فیلم و شماره فایل مربوطه)


پیچ زنی (لینک دانلود)