تقویم
آزمایشگاه تحقیقاتی انرژی و محیط های متخلخل

 

آزمايشگاه تحقيقاتي انرژي و محيطهاي متخلخل

در اين آزمايشگاه پروژه هاي تحقيقاتي و صنعتي در حوزه ي بهينه سازي انرژي و محيط زيست انجام مي شود. اهم پروژه هاي انجام شده يا در حال انجام به شرح زير مي باشد:

- استفاده از PCM در فرايندهاي تبريد و يخچاال

- مدلسازي انرژي و فرايندها

- كنترل و پخش آلايندگي در بستر آبهاي زير زميني

مدلسازي جت اجكتور هوا-هوا

مدلسازي لوله گردبادي(Vortex Tube) يا لوله ي ورتكس

مدلسازي كوره احياي مستقيم ميدركس

مدلسازي احياي گندله هاي هماتيتي