تقویم
مشاور فرهنگی و انجمن علمی

 

مشاور فرهنگی و انجمن علمی: دکتر عبدالواحد کمی

معرفی دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان:

  • فایل معرفی دانشکده مهندسی مکانیک (PDF - PPT)
  • فیلم معرفی دانشگاه سمنان (دانلود)
  • معرفی دانشگاه سمنان نگین خردورزی خطه کویر (دانلود)
  • فیلم معرفی کارگاه (دانلود)

اهداف بخش هدایت تحصیلی و مشاوره ای دانشجویان در مقطع کارشناسی

1- هدایت و ارزیابی مهارتهای زندگی دانشجویی و ایجاد انس و الفت بین دانشجویان تحت پوشش

2- هدایت و نظارت مستمر بر روند علمی و فرهنگی دانشجویان

3 شناسایی دانشجویان مستعد علمی و فرهنگی و هدایت آنها به مراکز مرتبط

4- جلوگیری از افت علمی و فرهنگی دانشجویان

5 -آشنایی دانشجویان با فرصت ها و تهدیدات محیطی

6- ایجاد ارتباط کارآمد دانشجویان با استادان و بخش های دانشگاه

 

‌‌‌

وظایف استاد مشاور

1- ارزیابی مداوم و شناخت وضعیت علمی و فرهنگی دانشجو

2- تسلط به کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی تعیین شده توسط کمیته مرکزی استادان مشاور.

3 ارائه راهنمایی و مشاوره به دانشجو پیرامون مقررات و ضوابط آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه.

4- آشنا نمودن دانشجویان ورودی جدید با بخش های مورد نیاز آنها در دانشگاه

5- ارائه مشاوره های لازم به دانشجویان در زمینه های شغلی و نحوه ادامه تحصیل و آماده سازی وی برای پذیرش مسئولیت در آینده

6- هدایت و برنامه ریزی درسی و مشاوره دانشجویان در زمینه روش های صحیح مطالعه و حضور در فعالیتهای فوق برنامه علمی و فرهنگی

7- مشاوره به دانشجویان در زمینه کارهای پژوهشی، ثبت اختراع و انتخاب محل کارآموزی

8- مشاوره به دانشجویان در مسائل آموزشی، در محدوده مقررات مربوطه از جمله ثبت هام، حذف کلیه درس های اخذ شده در یک نیمسال، حذف و اضافه و حذف اضطراری واحدهای درسی، مهمانی، انتقالی، جابجایی و تغییر رشته.

9- شناسایی استعدادها و توانایی های بلقوه دانشجو و کمک به شکوفایی منطقی آنان و معرفی دانشجویان موفق در زمینه های علمی، فرهنگی به مسئولین دانشکده و دانشگاه از طریق مدیر فرهنگی دانشکده

10- شناسایی مسائل و عوامل موثر بر افت علمی وف رهنگی دانشجو و در صورت لزوم ارجاع وی به مراکز مربوطه و پیگیری های لازم

11- شرکت در جلسات و کارگاه های توجیهی و آموزشی مربوط به استادان مشاور.

12- تهیه و ارائه گزارش عملکرد موثر بر افت علمی و فرهنگی دانشجو و در صورت لزوم ارجاع وی به مراکز مربوطه و پیگیری های لازم

13- برگزاری یک درس صفر واحدی برای چهار نیمسال اغازین تحصیلی دانشجویان

تبصره 1- استاد مشاورباید طوری برنامه ریزی نماید که سه جلسه به آشنایی به امور تخصصی رشته تحصیلی دانشجویان و دو جلسه بازدید از آزمایشگاه های تخصصی دانشکده برای نیمسال آغازین دانشجویان اختصاص یابد.

تبصره 2- استاد مشاور باید طوری برنامه ریزی نماید که دو جلسه به بازدید علمی فرهنگی، یک جلسه به اردوی فرهنگی مذهبی و سه جلس نیز به برگزاری کارگها فرهنگی مذهبی برای چهار نیمسال آغازین دانشجویان نیز اختصاص یابد

تبصره 3- مابقی جلسات درس با توجه به اختیراات و ابتگار استاد مشاور برگزار خواهد شد که در حداقل شرایط به صورت جلسات ملاقات حضوری با دانشجویان مرتبط خواهد بود

14- استاد مشاور در برگزاری بازدید ها و اردوها لازم است از ظرفیت دفتر فرهنگی دانشکده نیز بهره ببرد.

 

‌‌‌

وظایف دانشجویان

1- دانشجوین لازم است مشابه سایر دروس نظری در جلسات درس مهارت های دانشجویی حضورداشته باشد

تبصره1- ثبت نام چهار نیمسال تحصیلی آغازین دانشجویان منوط به تایید استاد مشاور مبنی بر حضور دانشجو در کلاس های مهارت های دانشجویی می باشد.

 

2- دانشجویان لازم است در انتهای هر نیمسال تحصیلی، فرم ارزشیابی عملکرد استادان مشاور را تکمیل و به مدیر فرهنگی دانشکده ارئه کنند.