تقویم
مدیریت پژوهشی

پیام مدیر پژوهش دانشکده

دکتر محمد آزادی

با توجه به نام گذاري سال 1399 با عنوان جهش توليد، توسط مقام معظم رهبري، بايد دست به اقدامات عملي و علمي زد تا بتوان الگوي اقتصاد مقاومتي را در كشور پياده سازي نمود. بر اين اساس، يكي از مباحث مهم در كشور، مي تواند حوزه پژوهش و فناوري باشد تا به نوبه خود، در اين راه قدم برداشت. لذا بر اين اساس، چشم انداز، اهداف، استراتژي و برنامه پيشنهادي براي حوزه پژوهش و فناوري در دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه سمنان تدوين گرديده است. بنابراين، تحقق ارتباط صنعت و دانشگاه، افزايش همكاري هاي بين المللي، ارتقاي سطح پژوهشي دانشكده و بحث درآمدزايي، از برنامه هاي حوزه پژوهش و فناوري است. ضمنا در شرايط فعلي كشور (شيوع ويروس كرونا)، برنامه هاي مجازي تحت عنوان راديو پژوهش، مدنظر قرار گرفته است كه شامل اجراي سخنراني هاي علمي، مصاحبه با افراد، بازديد، پخش فيلم و دوره هاي آموزشي، در فضاي مجازي مي باشد. اين برنامه ها از طريق لينك مجازي دانشكده، قابل دسترسي است.


vc7.semnan.ac.ir/mechanic

:: ارتباط

  • رایانامه: ,m_azadi@semnan.ac.ir
  • شماره داخلی: 2342