آدرس دانشکده : سمنان - روبروی پارک جنگلی سوکان - پردیس شماره یک دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی مکانیک

کد پستی :                      19111-35131

تلفن :

دفتر گروه 31532350-023      

دفتر ریاست: 02331532399

نمابر : 02331539535

شماره تمامی قسمتها و افراد دانشکده را از لینک زیر می توانید داشته باشید.

www.118.semnan.ac.ir