آدرس دانشکده : سمنان - روبروی پارک جنگلی سوکان - پردیس شماره یک دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی مکانیک

کد پستی :                      19111-35131

تلفن : 31533350-023      33654090-023

نمابر : 33654122-023      33654089-023

 

شماره تمامی قسمتها و افراد دانشکده را از لینک زیر می توانید داشته باشید.

www.118.semnan.ac.ir